Skip to content

เอกสารรับรองรายงานประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโนบายกระทรวงสาธารณสุข

รวมสรุปการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข เดือนมกราคม 2567 
       – วันที่ 17 มกราคม 2567