Skip to content

เอกสารรับรองรายงานประชุม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รวมสรุปการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2566

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2566   อัพเดทวันที่ 1 ธันวาคม 2566

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2566  

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2566 

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2566 

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2566                        

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 3
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2566 

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2566

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดลำปาง)

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2566

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (จังหวัดกาญจนบุรี)