Skip to content

เอกสารรับรองรายงานประชุมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รวมสรุปการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
(Tuesday Morning Meeting )

 สรุปการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข (Tuesday Morning Meeting) เดือนมกราคม 2567 
         – วันที่ 16 มกราคม 2567
         – วันที่   9 มกราคม 2567

รวมสรุปการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2566

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
     นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 (จังหวัดพะเยา) 

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 11/2566   

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 10/2566  

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 9/2566 

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 8/2566 

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 7/2566                        

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 3
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 5/2566 

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2566

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 2
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดลำปาง)

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2566

 รายงานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  (จังหวัดกาญจนบุรี)