Skip to content

Monitoring and Evaluation

หน้าหลัก >> ยุทธศาสตร์และแผนงาน >> Monitoring and Evaluation >> โครงการพระราชดำริ (ตป.3) >> ปี 2560

โครงการพระราชดำริ (ตป.3)

 – การประชุม คณะกรรมการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการพัฒนางานโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ์ ครั้งที่ 7/2560 วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2560