Skip to content

นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

หน้าหลัก >> ยุทธศาสตร์และแผนงาน >> นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข >> สาธารณสุขชายแดน/เขตสุขภาพพิเศษ >> เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

สาธารณสุขชายแดน/เขตสุขภาพพิเศษ

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษวันที่เผยแพร่
รายงานผลการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ปีงบประมาณ 2559

27/9/65
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2560-256427/9/65
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2560-2564 ฉบับย่อ27/9/65
รายงาน สถานการณ์ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชากรต่างด้าว ใน 31 จังหวัดชายแดนไทย ปีงบประมาณ 255827/9/65
การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ.2561-2565 วันที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี27/9/65
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษ วันที่ 25 ก.พ. 2559 ณ โรงแรม เอ-วัน เดอะ รอยัล ครูส พัทยา จ.ชลบุรี27/9/65
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษปีงบประมาณ 2559
- ปก
- คำนำ สารบัญ
- เนื้อหา
- แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559 รวมทุกกรม เรียงตามยุทธ์
27/9/65
การประชุมเรื่อง แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วันที่ 26 พ.ย. 2558 ห้องประชุม 2 สนย.
- แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2559 และระยะ 4 ปี พ.ศ.2560-2563
27/9/65
การศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
- รายงานการศึกษาดูงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
- ด่านศุลกากรนครพนม - นายมาโนช รอดสม
- ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนครพนม - นางสุพิชญ์นันท์ อภิวรรณ
- ด่านอาหารและยานครพนม - นายณรงค์ชัย จันทร์พร
- แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ - นพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก
27/9/65
การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 21-22 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมพักพิงอิงทาง บูติกโฮเทล
- กำหนดการประชุม
- การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนางานด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- การเตรียมการของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- แผนยุทธศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
- ภาพประกอบการประชุม
27/9/65
การพัฒนางานสาธารณสุข เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมเอเชีย
- การดำเนินการด้านสุขภาพตามนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในประเทศไทยและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาและสังคมแห่งชาติ
- เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกับการเตรียมความพร้อมด้านความมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- การพัฒนาด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
  - ตาก
  - มุกดาหาร
  - สระแก้ว
  - ตราด
  - สงขลา
  - หนองคาย
  - เชียงราย
  - นครพนม
  - กาญจนบุรี
  - นราธิวาส
  - บึงกาฬ
- แผนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในระยะต่อไป นพ.สมยศ ศรีจารนัย
- ภาพประกอบการประชุม
27/9/65