Skip to content

นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

หน้าหลัก >> ยุทธศาสตร์และแผนงาน >> นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข >> สาธารณสุขชายแดน/เขตสุขภาพพิเศษ >> ความมั่นคง

นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข

สาธารณสุขชายแดน/เขตสุขภาพพิเศษ

 ความมั่นคงวันที่เผยแพร่
แผน-ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
- แผนแม่บทภายใต้ ยศ.ชาติ ด้านความมั่นคง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐
- นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.-๒๕๖๐-๒๕๖๔
- นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.-๒๕๖๐-๒๕๖๔
26/4/65
การประชุมปรึกษาหารือแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่มีความสอดคล้องกับแผนบริหารจัดการชายแดนด้านความมั่นคง (5 ส.ค.2563)
- เอกสารประกอบการประชุม
- ความเป็นมา
- สรุปรายงานการประชุม
- สรุปแผนงานโครงการที่เสนอต่อสภาความมั่นคง
26/4/65
แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2558-2561)
- กรมการแพทย์
- กรมควบคุมโรค
- กรมสุขภาพจิต1
- กรมสุขภาพจิต2
- กรมอนามัย
- สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
- สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
26/4/65
ภาพรวมแผนเตรียมความพร้อมระยะ 4 ปี ปีงบประมาณ 2558 - 256126/4/65
ภาพรวมแผนเตรียมความพร้อมระยะ 1 ปี ปีงบประมาณ 255826/4/65
ความเชื่่อมโยงนโยบายความมั่นคงภายใต้นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ26/4/65
ทิศทางการพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมของชาติโดยเลขาธิการสภาความ มั่นคงแห่งชาติ นายอนุสิษฐ คุณากร26/4/65