Skip to content

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/บทบาทภารกิจ

แผนพัฒนากองยุทธศาสตร์และแผนงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563-2566

วิสัยทัศน์ (Vision)

สร้างสรรค์นวัตกรรมด้านนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ เพื่อประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
 • สร้างสรรค์ พัฒนา ขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของประเทศให้มี ประสิทธิภาพสูง สามารถเพิ่มคุณค่าและใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า มีเอกภาพสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน ทุกระดับของประเทศ และการเชื่อมโยงกับนานาชาติ
 • เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ ให้เกิดการบูรณาการในการ ขับเคลื่อนระบบสุขภาพเพื่อประชาชนสุขภาพดีแบบมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง
 • พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี สร้างสรรค์นวัตกรรม และต่อยอดคุณค่านโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพให้สนองตอบต่อความต้องการของเครือข่ายการตัดสินใจทางนโยบายได้อย่างมีประสิทธิภาพและก้าวทันการ เปลี่ยนแปลง
 • พัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สมรรถนะสูง ทันสมัย มีความสุข และเป็นนักยุทธศาสตร์สุขภาพมืออาชีพ
เป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal)
 • นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อระบบสุขภาพของ ประเทศมีความยั่งยืน และเกิดผลสัมฤทธิ์ให้ประชาชนมีสุขภาพดี ได้รับการดูแลสุขภาพอย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึง เป็นธรรม
 • นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพสามารถสร้างคุณค่า มูลค่าหนุนเสริมการพัฒนาประเทศทั้งมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
Group 427324610
เป้าประสงค์
 • การบริหารจัดการนโยบาย ยุทธศาสตร์ เพื่อการดูแลสุขภาพประชาชนและสร้างคุณค่าในระบบสุขภาพที่ยั่งยืน
 • การสร้างสรรค์และพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์สุขภาพร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
 • การบริหารจัดการเครือข่ายยุทธศาสตร์สุขภาพทุกระดับให้เข้มแข็ง
 • การเสริมสร้างความเป็นเลิศทางนโยบายและยุทธศาสตร์ สมรรถนะสูงทันสมัย และมีความสุข
เป้าประสงค์
 • นโยบายและยุทธศาสต์สุขภาพสามารถสนองตอบต่อความเหลื่อมล้ำ และวิกฤตสุขภาพจนสามารถทําให้ปัญหาการเข้าถึงบริการ และปัญหาสุขภาพของประเทศที่สําคัญลดลงได้
 • สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจทางนโยบายเพื่อการพัฒนาระบบสุขภาพ ของประเทศและพื้นที่ มีคุณภาพ สามารถสนองตอบต่อความต้องการทางบริหาร
 • มีนวัตกรรมเพื่อการสร้างสรรค์นโยบายยุทธศาสตร์ตามภารกิจของ องค์กรและการสนองตอบต่อการพัฒนาสุขภาพในระดับประเทศ และ พื้นที่
 • มีนโยบายและยุทธศาสตรสุขภาพเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนแม่บทการพัฒนาประเทศ ที่ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติได้จนเป็นผลสัมฤทธิ์
 • มีนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ศูนย์กลาง การบริการทางการแพทย์ชั้นนําของเอเชีย จนสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ประเทศได้
 • นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพเชิงพื้นที่ สามารถขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติจน เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม
 • ความสําเร็จในการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพรองรับความ เปลี่ยนแปลงทางสังคม
 • ภาคีเครือข่ายยุทธศาสตร์สุขภาพทุกระดับทั้งในระบบสาธารณสุข และ นอกระบบสาธารณสุข เป็นหุ้นส่วนนโยบาย และยุทธศาสตร์สุขภาพที่มีพันธกิจร่วมในการมุ่งสู่เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี ระบบสุขภาพยั่งยืน
 • เครือข่ายยุทธศาสตร์สุขภาพมีศักยภาพในการขับเคลื่อนนโยบายและ ยุทธศาสตร์สุขภาพเชิงพื้นที่ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์
 • มีนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพของไทยเชื่อมโยงอาเซียน เอเชีย และสังคมโลกที่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
 • ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่มีคุณค่าเพื่อรองรับการตัดสินใจของผู้บริหารในการ พัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ
 • นโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพสามารถนํามาต่อยอดสร้างคุณค่าการพัฒนาและการ ปฏิรูปสุขภาพของประเทศให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงานมีระบบการให้คําปรึกษา และการบริการทางนโยบายและ ยุทธศาสตร์ระดับมืออาชีพ
 • บุคลากรของกองยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นบุคลากรคุณภาพที่มีความเชี่ยวชาญทาง นโยบายและยุทธศาสตร์
 • กองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นองค์กรสมรรถนะสูง คล่องตัว ทันสมัย
 • กองยุทธศาสตรและแผนงานเป็นองค์กรอัจฉริยะ ทันสมัย
 • กองยุทธศาสตร์และแผน เป็นองค์กรแห่งความสุข สภาพแวดล้อมในการทํางานเอื้อต่อการมีสขภาพดี
ทบาทภารกิจ
 • ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูลและสถานการณ์และแนวโน้มด้านสุขภาพ รวมทั้งวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่จำเป็นสำหรับการกำหนดนโยบายและบริหารยุทธศาสตร์ของประเทศ
 • จัดทำและเสนอแนะนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับประเทศและมิติระหว่างประเทศ รวมทั้งจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
 • กำหนดแนวทางนโยบายและยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ สื่อสารนโยบายและยุทธศาสตร์รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
 • วิเคราะห์ จัดทำคำของบประมาณและจัดสรรงบประมาณของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
  กำกับ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานการดำเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
 • ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข นโยบาย และยุทธศาสตร์ของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
 • สนับสนุนการดำเนินงานเขตสุขภาพ ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพ
 • ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับแผนงาน โครงการริเริ่มและโครงการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงและกระทรวง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย