Skip to content

หมอพร้อม

LINE Official Account "หมอพร้อม"

ะบบบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19

คู่มือการใช้งาน

ตารางนำเข้าข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีน

แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์ Admin ในการเข้าถึง MOPH Immunization Center

ศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม

แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล 13 จังหวัด

การกำหนดเลขประจำตัวสำหรับต่างชาติ

แบบแจ้งความประสงค์เปิดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนทุกกลุ่มบน Line OA และ application หมอพร้อม

Digital Health Pass

หมอพร้อม Home Isolation

MOPH Certificate

LINE Official Account "MOPH Connect" (หมอพร้อม)

จองคิวล่วงหน้า รู้สิทธิการรักษา ค้นหาได้ทุกหน่วยบริการ

ะบบบริหารจัดการคิวโรงพยาบาล (ไม่เกี่ยวข้องกับระบบ "การจองวัคซีน")

ขั้นตอนการขอใช้บริการ MOPH Connect

แบบฟอร์มคำขอใช้บริการ MOPH Connect (หมอพร้อม) ไม่เกี่ยวข้องกับระบบการจองวัคซีน

WORD | PDF

แผ่นพับ/คู่มือ MOPH Connect

ความรู้สุขภาพ

ระบบลงทะเบียน

เอกสารประชุม/อบรม

วิดีโอแนะนำการใช้งาน MOPH Connect

FACEBOOK