Skip to content

หมอพร้อม

LINE Official Account "หมอพร้อม"

ะบบบริหารจัดการวัคซีนโควิด 19

คู่มือการใช้งาน

ตารางนำเข้าข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ต้องได้รับวัคซีน

แบบฟอร์มขอใช้สิทธิ์ Admin ในการเข้าถึง MOPH Immunization Center

ศูนย์ประสานงานข้อมูลหมอพร้อม

แบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูล 13 จังหวัด

การกำหนดเลขประจำตัวสำหรับต่างชาติ

แบบแจ้งความประสงค์เปิดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับประชาชนทุกกลุ่มบน Line OA และ application หมอพร้อม

Digital Health Pass

หมอพร้อม Home Isolation

MOPH Certificate