Skip to content

โครงสร้างหน่วยงาน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

Strategy and Planning Division

1

กลุ่มพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ

พนย.1

งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ 1

พนย.2

งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ 2

พนย.3

งานพัฒนายุทธศาสตร์สุขภาพ 3

2

กลุ่มพัฒนานโยบายด้านสุขภาพ

พนน.1

งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค

พนน.2

งานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ

พนน.3

งานพัฒนานโยบายด้านกำลังคนและระบบหลักประกันสุขภาพ

3

กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานด้านสุขภาพ

บนย.1

งานขับเคลื่อนสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ

บนย.2

งานแผนงานสาธารณสุขชายแดนและเขตสุขภาพพิเศษ

4

กลุ่มวิชาการ​

งานจัดทำข้อเสนอเชิงวิชาการ

งานสนับสนุนและประสานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา​

5

กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

ตป.1

งานติดตามนโยบายสุขภาพ

ตป.2

งานประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ

ตป.3

งานโครงการพิเศษ​

6

กลุ่มแผนงบประมาณด้าน สาธารณสุข

งานสารสนเทศและแผนการใช้จ่ายงบประมาณด้านสาธารณสุข

งานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณกระทรวงฯ

งานวิเคราะห์และจัดทำแผนงบประมาณสุขภาพ สป.

7

กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ​

งานข้อมูล 1

รายงานการตาย

งานข้อมูล 2

ตัวชี้วัด + รหัส

งานข้อมูล 3

ทรัพยากร + รหัส

งานข้อมูล 4

รายงานป่วย 43 แฟ้ม

9

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

งานเลขานุการผู้อำนวยการ

งานการเจ้าหน้าที่

งานการเงิน

งานสารบรรณ

งานธุรการ

งานสนับสนุนการประชุม

งานยานพาหนะ

งานแผนและพัฒนาคุณภาพองค์กร

งานพัสดุ​

10

ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ

งานพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพ

งานพัฒนาบริหารจัดการกลุ่มกำลังคนคุณภาพ​

11

TUC

Research

Non Research