Skip to content

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ.

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ. >> กลุ่มพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ

กลุ่มพัฒนา

และขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ

นางธิติภัทร คูหา

(หัวหน้ากลุ่ม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ

กลุ่ม พนน 1

(งานพัฒนานโยบายด้านสร้างเสริมสุขภาพควบคุมและป้องกันโรค)

น.ส. อุบลวรรณ นิยมจันทร์

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

น.ส. ธีราพร กันแก้ว

จ้างเหมาบริการ

น.ส. จิตศุภางค์ กระแสร์สินธุ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส. ศิรินภา ยะจา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

กลุ่ม พนน 2

(งานพัฒนานโยบายด้านบริหารและระบบบริการ)

น.ส. ณัฐนรี ขิงจตุรัส

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส. ฐิติชญาน์ ทองคำฟู

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส. จิราพร อิทธิชัยวัฒนา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส. รัชนก พิมพ์สะอาด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายธีรทัต บูรณวิเศษกุล

จ้างเหมาบริการ

กลุ่ม พนน 3

(งานพัฒนานโยบายด้านกำลังคนและระบบหลักประกันสุขภาพ)

น.ส. ธัญจิรา เพ็ญสิริกุล

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส. ชาริณี ชวนินทวิสุทธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส. ณิชาธร กาญจนโยธิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส. วาสินี พู่บุหงาอมร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส. บำรุงรักษ์ อินถา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน