Skip to content

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หมอพร้อม

โยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ระบบหมอพร้อม

1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กระทรวงสาธารณสุข

2. นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2565