Skip to content

ประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

การประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ 
ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
วันที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 14.00 น.
ณ  หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จังหวัดลำปาง 

วาระที่ 1   ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 วาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 2/2566

  วาระที่ 3  สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
                               าระที่ 3.1 สรุปผลการจัดสรรและเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข                                                                           ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
                                                        – ผลการเบิกจ่ายงบกลาง COVID-19 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ  
                                              พ.ศ. 2565 – 2566                   
                              วาระที่ 3.2 งบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
                                         – รายงานงบลงทุนปี 2565 ที่กันเงินเหลื่อมปีไว้จ่ายในปี 2566
                              วาระที่ 3.3 สถานการณ์เงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
                              วาระที่ 3.4 ความก้าวหน้าการบริหารทรัพยากรบุคคล (นำเสนอเป็นเอกสาร)

 วาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ
                        วาระที่ 4.1  ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
                                          – ประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
                                       
                        วาระที่ 4.2  การจัดการระบบบำบัดรักษา ผู้ป่วยยาเสพติดและจิตเวช กระทรวงสาธารณสุข
                        วาระที่ 4.3  ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต
                        วาระที่ 4.4  สถานการณ์สุขภาพประชาชนในพื้นที่ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) สูงเกินมาตรฐาน
                        วาระที่ 4.5  สรุปผลการดำเนินงาน และการประยุกต์ใช้ Rational Laboratory Use (RLU) ร่วมกับโรงพยาบาลนำร่อง
                        วาระที่ 4.6  
รายงานความก้าวหน้าการตรวจสอบ และระบบประเมินผล การควบคุมภายใน
                                           หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
                        วาระที่ 4.7  
ข้อสังเกตที่สำคัญจากผลการตรวจสอบภายใน
                        วาระที่ 4.8  
ภาพรวมผลการดำเนินงานตามนโยบาย EMS ประจำปีงบประมาณ 2566
                                           – สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
                                           – โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
                        วาระที่ 4.9  แนวทางการปฏิบัติและข้อควรระวังในช่วงระยะเวลาการเลือกตั้งของหน่วยงานภาครัฐ (นำเสนอเป็นเอกสาร)
                                          – หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0202.1.3/ว 190

  วาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ
                        วาระที่ 5.1  สรุปผลการประชุม ทิศทางการทำงานของผู้บริหาร 3 ชมรม
                        วาระที่ 5.2  กำหนดการพิธีทำบุญสมโภชพระพุทธรูปสำคัญประจำ 77 จังหวัด และกิจกรรมวันสงกรานต์ ประจำปี 2566
                        ประชาสัมพันธ์หลักสูตร digital health transformation