Skip to content

เอกสารอบรม

หน้าหลัก >> Download >> เอกสารอบรม >> การพัฒนาบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

การพัฒนาบุคลากรกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม

หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ Professional Personality Development บุคลิกภาพที่น่าประทับใจอย่างมืออาชีพ

คู่มือหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาบุคลิกภาพที่น่าประทับใจ