Skip to content

แบบฟอร์ม

หน้าหลัก >> Download >> แบบฟอร์ม >> แบบฟอร์มงานธุรการ

 แบบฟอร์มงานธุรการวันที่เผยแพร่
ใบเบิกค่าโดยสารรถแท็กซี่27/9/65
ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง กยผ.27/9/65
ขออนุมัติโดยสารรถแท๊กซี่และเบิกจ่ายเงิน27/9/65
บันทึกขอใช้ห้องประชุม27/9/65
แบบฟอร์มบันทึกขออนุมัติจัดประชุม27/9/65
แบบฟอร์มยืมอุปกรณ์โสต27/9/65
แบบคำสั่ง27/9/65
แบบบันทึกข้อความกระทรวงฯ27/9/65
แบบบันทึกข้อความสำนักงานปลัดกระทรวงฯ27/9/65
แบบบันทึกข้อความคณะกรรมการ27/9/65
แบบบันทึกข้อความ สนย.27/9/65
แบบบันทึกข้อความเสนอปลัดกระทรวงฯ27/9/65
แบบบันทึกข้อความกลุ่มภารกิจฯ27/9/65
แบบหนังสือประทับตรากระทรวงฯ27/9/65
แบบหนังสือประทับตราสำนักงานปลัดฯ27/9/65
แบบหนังสือภายนอก27/9/65
แบบหนังสือภายนอกคณะกรรมการ27/9/65
แบบหนังสือภายใน27/9/65
แบบหนังสือภายนอก27/9/65
แบบหนังสือประทับตรา27/9/65
คำอธิบายการพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยด้วยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์27/9/65