Skip to content

แผนกระทรวงสาธารณสุข

หน้าหลัก >> นโยบายและยุทธศาสตร์ >> แผนกระทรวงสาธารณสุข >> แผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข >> ปีงบประมาณ 2565

แผนกระทรวงสาธารณสุข

 แผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจำปีงบประมาณ 2565
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 ของกระทรวงสาธารณสุข
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข