Skip to content

Monitoring and Evaluation

หน้าหลัก >> ยุทธศาสตร์และแผนงาน >> Monitoring and Evaluation >> ประเมินผล (ตป.2) >> ปี 2564

 ปี 2564
รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2564
- แนวทางการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2565
- รายงานฉบับเต็มผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564
- สไลด์การประชุมนำเสนอรายงานฯและชี้แจงแนวทางประเมินผลฯ ปีงบประมาณ 2565
- ระบบรายงาน Health Data Center (HDC) ปีงบประมาณ 2565
- ระบบรายงาน Health KPI ปีงบประมาณ 2565
- รายงานการประชุม
รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564
- รายงานฉบับเต็มผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2564
- รายงานฉบับย่อ ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2564
- รายงานผลสำเร็จของการดำเนินงานนโยบายมุ่งเน้นของกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564
เอกสารประกอบการประขุม รายงานการประเมินสถานภาพการใช้ Health Application ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ
- สรุปการประชุม
- ​รายงานฉบับย่อ รายงานการประเมินสถานภาพการใช้ Health Application ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ
- รายงานการประเมินสถานภาพการใช้ Health Application ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อการสื่อสารด้านสุขภาพ
- สไลด์นำเสนอ
เอกสารประกอบการประชุมการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564
- รายงานการประชุม
- รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564
- สไลด์นำเสนอการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2564