Skip to content

Monitoring and Evaluation

หน้าหลัก >> ยุทธศาสตร์และแผนงาน >> Monitoring and Evaluation >> ประเมินผล (ตป.2) >> ปี 2563​

 ปี 2563
สรุปรายงานการประชุม เรื่อง ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2563
- แนวทางการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ 4 เรื่อง ปีงบประมาณ 2564
เอกสารประกอบการประชุมนำเสนอผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2563
- ระบบรายงาน Health Data Center (HDC) ปีงบประมาณ 2564
- ระบบรายงาน Health KPI ปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2563
รายงานผลการพัฒนาครึ่งแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560-2564
รายงานการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง ข้อมูลฆ่าตัวตาย ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563
สรุปรายงานการประชุมเรื่อง นำเสนอรายงานผลการพัฒนาครึ่งแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560-2564
คลิปวิดีโอแอนนิเมชั่นผลการพัฒนาครึ่งแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560-2564
การประชุม เรื่อง นำเสนอผลการพัฒนาครึ่งแผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560-2564
รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ 4 เรื่อง รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2563