Skip to content

Monitoring and Evaluation

หน้าหลัก >> ยุทธศาสตร์และแผนงาน >> Monitoring and Evaluation >> ประเมินผล (ตป.2) >> ปี 2566

 ปี 2566
รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ 2566
- รายงานฉบับเต็มผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566
- สไลด์การประชุมนำเสนอรายงานผลการประเมินฯ ปีงบประมาณ 2566
- แนวทางการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567
- ระบบรายงาน Health Data Center (HDC)
- ระบบรายงาน Health KPI
- รายงานการประชุม
รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
- รายงานฉบับเต็ม ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2566
- รายงานฉบับย่อ ผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ปีงบประมาณ 2566
รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566
- รายงานการประเมินผลแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุขสู่ความเป็นเลิศ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566
- สไลด์รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติราชการกระทรวงสาธารณสุข สู่ความเป็นเลิศ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2566
- รายงานการประชุม
รายงานการประเมินแผนยุทศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ระยะแรก (พ.ศ 2560 - 2564)
- รายงาฉบับเต็ม
- รายงานฉบับย่อ