Skip to content

Monitoring and Evaluation

หน้าหลัก >> ยุทธศาสตร์และแผนงาน >> Monitoring and Evaluation >> ประเมินผล (ตป.2) >> ปี 2566

 ปี 2566
รายงานการประเมินแผนยุทศาสตร์ชาติ ด้านสาธารณสุข ระยะแรก (พ.ศ 2560 - 2564)
- รายงาฉบับเต็ม
- รายงานฉบับย่อ