Skip to content

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ.

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ. >> ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ

ศูนย์พัฒนา

นักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ

(หัวหน้าศูนย์)

งานพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพ

นาง จุฑามาส พจน์สมพงษ์

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นางชนัญชิดา เนตรประสาท

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส. เบญญาภา เม่นเกาะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส. รุ่งนภา ศรีพล

จ้างเหมาบริการ

น.ส. พรสุดา ไผ่เถื่อน

จ้างเหมาบริการ

งานพัฒนาบริหารจัดการกลุ่มกำลังคนคุณภาพ

ภก. จักร เจริญศิลป์ชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส. อรจิรา หนูทองอินทร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส. ณิชาธร กาญจนโยธิน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส. นงนุช ทับทิมศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส. อิสริยาภรณ์ คันธา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ