Skip to content

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ.

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ. >> ศูนย์พัฒนานักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ

ศูนย์พัฒนา

นักยุทธศาสตร์และแผนกำลังคนด้านสุขภาพ

น.ส. ลลิดา เจริญวรรณยิ่ง

(หัวหน้ากลุ่ม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

งานพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายยุทธศาสตร์สุขภาพ

น.ส. สุพิชาภรณ์ โตมา

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอนุสรณ์ ตัฒจรรย์

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ภก. จักร เจริญศิลป์ชัย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส. นงนุช ทับทิมศรี

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

น.ส. เบญญาภา เม่นเกาะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

น.ส. รุ่งนภา ศรีพล

จ้างเหมาบริการ

น.ส. พรสุดา ไผ่เถื่อน

จ้างเหมาบริการ