Skip to content

ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ.

หน้าหลัก >> เกี่ยวกับหน่วยงาน >> ทำเนียบเจ้าหน้าที่ กยผ. >> กลุ่มติดตามและประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

กลุ่มติดตาม

และประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

นางจิราภรณ์ สิงหเสนี

(หัวหน้ากลุ่ม)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

งาน ตป 1

(งานติดตามนโยบายสุขภาพ)

น.ส. กรรณิกา ด่านประสิทธิ์พร

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ

นางรฐา วัฒนมะโน

เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน

นายจตุรงค์ สร้อยอุดม

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ว่าที่ ร.ต.ธีระ กีรติเกษมากุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

งานตป 2

(งานประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์สุขภาพ)

น.ส. ศุภราภรณ์ ธรรมชาติ (หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางสุดาฟ้า วงศ์หาริมาตย์

นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการพิเศษ

นายวรฐ ทิพยมนตรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส. ศุภิสรา การสมทบ

นักวิชาการสาธารณสุข

งานตป 3

(งานโครงการพิเศษ)

น.ส. โศรดากรณ์ พิมลา

(หัวหน้างาน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายกันตภณ สินโพธิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

น.ส. พรพรรณ ภาครัตน์

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

น.ส. สายสุนีย์ แก้วสุภา

จ้างเหมาบริการ